2011-02-28

Att höja äldreomsorgsavgifter när man inte behöver det

Just nu planerar de borgerliga partierna i Tyresö att höja avgifterna för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning.

Förslaget innebär att ett antal (okänt hur många) pensionärer som jobbat genom hela livet nu ska klara sig på eller under socialbidragsnormen.

Det tragikomiska är att besparingen inte behövs nu. Kommunen kommer följa upp förra årets rekordresultat med ett resultat för 2011 som enligt de senaste prognoserna kommer överstiga kommunens eget mål (prognosen visar nu på ett resultat om 45 miljoner i stället för de cirka 40 miljoner som är målet - avgiftshöjningen ger 1,5 miljoner kronor).

För 2012 behövs besparingar/avgiftshöjningar eftersom regeringens politik innebär fler utförsäkrade (vilket ger ökade försörjningsstöd/socialbidrag) och realt mindre statsbidrag.

Även om man hade kunnat önska sig en regeringspolitik som någon gång prioriterade kvalitet i skola och omsorg måste vi förstås se till att hushålla klokt 2012 och 2013. Därför har vi idag bjudit in till samtal om alternativ till de höjda äldreomsorgsavgifterna för dessa år. Vi har öppnat för en ökad avgiftsfinansiering inom exempelvis trafik-, tillsyns- och bygglovsverksamheten.

Men det förutsätter att man nu stoppar brandskattningen av Tyresös pensionärer. Det är inte att värna kvalitet i välfärdens kärna om man inför avgifter som gör att de som välfärden finns till för väljer bort den.

2011-02-26

Frågepanelen - Ska Strandpärlan läggas ner?

Fråga:
Hej,

Det ryktas om att Strandpärlans förskola ska läggas ned alternativt delar av den ska användas till skolan? Finns det någon sanning i detta?

Undrar, orolig förälder

Svar:
Jag hoppas att Fredrik Saweståhls (M) svar ska tolkas som att inga barn nu ska flyttas från Strandpärlan. Det är i så fall ett bra besked.
Precis som du har jag hört många rykten - men också diskussioner här i kommunhuset - om att det finns gott om platser på flera andra förskolor i Östra samtidigt som det finns brist på skolplatser. Vilket skulle - enligt de diskussioner jag hört lösas genom att flytta in skolverksamhet i Strandpärlan.

Det är naturligtvis bra att göra skol- och förskolelokaler så flexibla som möjligt så att det med mindre ingrepp går att rymma olika verksamheter - beroende på skiftande behov.
Samtidigt som jag säger detta vill jag dock säga att vi Socialdemokrater jobbat hårt för mindre barngrupper i förskolan - och ska det bli verklighet är det bara i undantagsfall det kan bli aktuellt att avveckla förskolelokaler.

Och innan man gör stora förändringar i lokaler så borde man rätta till de organisatoriska barriärer som just nu gör att det finns tomma platser på Brevik skola samtidigt som det är brist på platser i övriga skolor. Vi har föreslagit det men hittills har det inte gett någon respons från majoriteten.

Och löser man inte ut det problemet finns det en risk att man tvingas flytta barn från bra fungerande förskoleverksamhet och samtidigt dra på kommunen höga investeringar. Det är inte en bra lösning.

Men som sagt - jag hoppas att Saweståhls svar ska tolkas som att barn som trivs och känner sig trygga på sin förskola inte ska flyttas till andra utan att skolans behov i så fall får tillgodoses allteftersom det blir tomma lokaler...

Vi kommer följa upp frågan och agera om det inte blir så. Hör du något som du tror kan vara intresse för oss - som att ni får besked/indikationer om att något är på väg att hända så får ni gärna maila mig på martin.nilsson@tyreso.se eller ringa på 08-57829263.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

Frågepanelen - Boyta istället för Byggyta?

Fråga:
Byggregler byggyta ?!?

Hej !

Man anger i bygglovshandlingar byggytan istället för boytan,
om byggytan är 70kvm då blir boytan ca: 60kvm.
Man bygger vanligtvis väl isolerade hus men inte alla. Jag vet de som tyvärr bygger
huset med något mindre isolering därför de vill ha större boyta.
Väljer man måttet boyta så främjar man för de som vill göra energihus med extra isolering.

Ändra byggregler från Byggyta till Boyta ... !!!

Svar:
Hej Erik

Jag håller precis som andra svarande här med dig om att det verkar rimligt. Jag tar med mig frågan och undersöker om det finns något hinder mot att använda det begreppet framöver.

Vänliga hälsningar

Martin

Frågepanelen - Vad händer med byggandet på Östra Tyresö?

Fråga:
Vad händer med byggandet i Östra Tyresö?

Vad händer avseende byggmöjligheter i Östra Tyresö?
Det senaste med 50+30 sätter käppar i hjulen för många, många. Detta är ej längre ett fritidsstugeområde utan merparten är permanentboende.

Kommer ni att skynda på detaljplanearbetet eller snabba på med att draga ut vatten och avlopp till oss som bor här, så att ni kommer igenom PBL?

Återkom snarast, tack, då detta är en rejäl ödesfråga som kommer att påverka hela Tyresös framtid.

Svar:
Jag håller med dig (och övriga som svarat) att det är viktigt med snabba - och hållbara - svar på denna fråga.

I allt väsentligt delar vi uppfattning med vad Fredrik Saweståhl avslutade sitt inlägg med -
"vi hoppas kunna landa inom någon månad i en lösning som håller enligt Plan- och Bygglagen, inte uppenbart kolliderar med skall-kraven i Miljöbalken och som Länsstyrelsen inte kommer att upphäva. En sådan lösning måste innehålla strikta krav på VA-anläggningar och ge möjlighet till byggrätter som låter dig och andra bygga vettiga hus, i väntan på att "riktiga" detaljplaner där kommunalt vatten och avlopp grävs ut och vägar byggs om etc antas."

Vi har ingen annan uppfattning och medverkar konstruktivt i samarbete med övriga politiska partier att försöka lösa ut frågan.

Det är viktigt för såväl Tyresö som kommun som våra kommuninvånare att vi får regler som håller över tiden och är förutsägbara/rättsäkra.

Vi sidan om det kortsiktiga behovet av en snabb lösning så är det än mer viktigt att skynda på detaljplaneläggningen. Vi har tidigare drivit den frågan och kommer säkert väcka frågan igen.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

2011-02-23

30-minutersgaranti till stan

Jag har tillsammans med övriga kommunledning nu spenderat två dagar på att diskutera Tyresös utveckling under de kommande åren.
För egen del har jag hävdat Tyresös roll som kunskapskommun och att vi måste höja kvaliteten i skola och förskola för att bli en attraktiv kommun.

När det gäller infrastruktur har mycket av diskussionen handlat om mer bostadsbyggande och vi tycks nu vara eniga om fler bostäder - vilket är bra. Däremot finns det fortfarande skillnader i hur mycket vi tycker det är viktigt med blandade upplåtelseformer och en rörlighet på bostadsmarknaden.

Slutligen också en hel del diskussion om infrastruktur och kollektivtrafik. Jag tycker vi nu borde höja ambitionerna - både för egen del och i kontakter med myndigheter, SL och andra kommuner - för att öka bussarnas framkomlighet och tydligt uttala ett mål om en 30-minutersgaranti in till (och ut ifrån) stan. Det skulle underlätta för våra medborgare och göra Tyresö mer attraktiv som boendekommun.

Bara några av många idéer/diskussioner...

2011-02-17

Fler Leif´s än kvinnor i Tyresö bostäders styrelse...

För ett år sedan sade jag att det var sista året jag hoppades få vara med och välja en bolagsstyrelse till Tyresö Bostäder som på den borgerliga sidan bara bestod av män.
Nu - efter valet och med nya nomineringar - kommer de borgerliga partierna tillbaka med 5 män som ledamöter och ingen kvinna. Därtill en manlig borgerlig ersättare - ingen kvinna.

Jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. De skiter uppenbarligen i både jämställdhet och det politiska priset för att bara vara gubbiga.

Men grattis Olle, Peder, Dick, Leif och Leif - ni är säkert duktiga - men nog finns det duktiga borgerliga kvinnor?

2011-02-07

Moderat maktfullkomlighet - råskäller ut sina alliansvänner när dessa tänker fritt

I ett blogginlägg kallar Maria Hagbom (politisk sekreterare för Moderaterna i Tyresö) Socialdemokrater, Folkpartister, Miljöpartister och Vänsterpartister för maktkåta och ansvarslösa. Detta eftersom vi har velat att kommunen ska garantera medborgarna såväl tillgång till ett stycke av Tyresös vackraste natur som en varsam exploatering.
I mitt fall antyds det också att jag är lögnare (eftersom Hagbom benämner sitt inlägg "hur det egentligen är").

Sina alliansvänner i Folkpartiet ger hon dock den hårdaste skopan. Eftersom de röstat efter sin övertygelse och inte efter den moderata partipiskan blir de utpekade som fulla av nepotism (kopplingen är väl inte helt glasklar).

Utöver det mindre trevliga tonläget - vilket man kanske skulle hoppats att slippa i Tyresös kommunalpolitik - så finns det en del annat att säga i frågan där Hagboms inlägg i bästa fall bara är ett uttryck för att hon är dåligt informerad:

1. Maria Hagbom (nedan kallad Moderaterna - eftersom det är på deras uppdrag som hon jobbar och är informerad i frågan) säger att man inte kan veta tomtens kulturhistoriska värde eller beståndet av ädelträn förrän detaljplanen antas 2012. Till saken hör att det är moderaterna som skjutit upp detaljplanen - men länsstyrelsen har redan nu tydligt markerat (vilket kommunstyrelsen fick en föredragning om) den kartläggning de anser ska göras - det gör de knappast om de inte tycker det finns värden. Om Maria Hagbom och Moderaterna inte tycker det finns något särskilt värde i det området för allmänheten bör de naturligtvis säga det till medborgarna.

2. Moderaterna säger att Socialdemokraterna i Tyresö har en styrelseledamot i den säljande föreningen varför Socialdemokraterna borde vetat om detta innan. Detta är direkt fel. Rätt är att en av våra fullmäktige-ledamöter, Kjell Andersson, är medlem i föreningen. Han sitter dock inte i den säljande föreningens styrelse som har haft ansvaret för själva försäljningen och eventuella kontakter med kommunen.
Intressant är dock att Moderaterna på fullaste allvar tycks anse att det faktum att vi känner någon i en annan juridisk person ska frita kommunstyrelsens ordförande från ansvaret att till övriga kommunstyrelsen informera om viktiga frågor som kommer in till kommunen.

3. Moderaterna tycker att vi spräcker budgeten om vi köper denna fastighet. Det skulle vara oansvarigt. Detta sagt av de Moderater som lät nybyggnationen av Nyboda skola stiga från 130 till 240 miljoner kronor. Sant är att fullmäktige hade behövt ta ett nytt beslut om investeringsprogram för att köpa fastigheten. Sådana beslut tar fullmäktige minst två gånger om året. De senaste åren har inget investeringsprogram varit i närheten att överskridas. Det kommer inte ske 2011 heller (trots Moderaternas dåliga kostnadskontroll på Nyboda skola) - med eller utan köp av Hällberga.

4. Moderaterna tycker att Folkpartiet sviker alliansens väljare (hur det blir nepotism av att vilja köpa en fastighet till kommunen förstår nog bara moderaterna) eftersom de inte röstar som moderaterna vill. Att Moderaterna inte har fått mer än 50% av väljarnas röster bortser de frankt ifrån. Det är moderaternas vilja som ska gälla annars blir man på det personliga planet anklagad av moderaterna för att svika väljarna. De som läser alliansens valplattform ser raskt att alliansen inte hade någon synpunkt ifråga om köp av Hällberga eller inte. I själva verket fick de partier som nu i en fråga röstade ner moderaterna (och kristdemokraterna) i kommunstyrelsen fler röster än de partier som var emot förslaget.

Det enda som är klart efter detta moderata inlägg är att det stora partiet vill skrämma de små till lydnad och att Moderaternas övergripande intresse är att konservera blockpolitiken.

Det första har inte jag så mycket att göra med - det är en fråga om (avsaknaden av ett bra) samarbete i alliansen.
Den andra frågan är desto mer viktig för oss alla i Tyresö. Fredrik Saweståhl har vid ett flertal tillfällen sagt att han vill ha mer samarbete över blockgränserna - men uppenbarligen gäller det bara om moderaterna får som de själva vill. Det är i så fall en dålig signal för Tyresös del. Det är inte maktfullkomlighet Tyresö behöver - det är konstruktivt samarbete.

Avslutningsvis - sannolikt förlorade kommunen budgivningen om Hällberga. Jag hoppas att den privata nya ägaren inte stänger igen - utan öppnar för allmänheten. Om han gör det så är det inte tack vare - utan trots Saweståhls mörkande...

2011-02-03

Frågepanelen - Snöröjning och äldreomsorgen

Jag publicerar nu de frågepanelsfrågor som kommit in under 2011 - vill du se de äldre så finns de på http://tyreso.yourvoice.se/fragepanelen.asp?page=archive

Fråga:
Jag tänker på alla äldre som bor hemma och behöver använda rullator eller rullstol.
Hur har ni löst / tänker lösa deras problem med att ta sig ut i samhället? Speciellt nu i dessa snötider, med katastrofalt dålig snöröjning. De behöver kunna gå till dagligvaruaffärer mm några gånger per vecka. Samt att de även behöver sin dagliga motion.
Många äldre har ingen hemtjänst. Får de nu speciell hemtjänst under den bristande snöröjningen? För ni tycker väl inte att de skall vara utan mat tills snön smälter i vår?

Svar:
Nej - jag tror ingen av oss vill att någon ska behöva bli utan mat på grund av väglaget. Ambitionen måste naturligtvis vara att gatorna och gångbanorna är sådana att alla kan ta sig fram.

I tider av så ymnigt snöfall som nu ska vi ju inte låtsas som om att alla gator/gångbanor är framkomliga. Det kommer vi nog inte heller alltid kunna garantera (snön packas ju ihop av gående och övriga trafikanter även om skottningen sker kontinuerligt).

I ett sådant läge måste naturligtvis hemtjänst och andra sociala stödinsatser ha en beredskap för att ge ökat stöd. Hemtjänsten är ju behovsprövad och om yttre omständigheter ökar behoven måste förstås stödet också kunna ökas (om än tillfälligt).

Sådant är regelverket och så är jag säker på att det tillämpas.

Med det sagt kan det förstås finnas stora problem ändå. Exempelvis i äldre som inte brukar behöva stöd, inte vill ligga till last och därför inte begär det man har rätt till. Denna grupp är inte alltid så lätt att finna för den kommunala organisationen. Därför är det nog också en uppgift vi alla får bidra med - att stödja äldre och behövande bekanta i att hävda sin rätt.

Därutöver ska vi, i kommunen, göra vårt bästa för att skotta och ge stöd.

Frågepanelen - snöröjningsprioritering

Fråga:
Är det önskvärt tycker du, att förvaltningarna är mer transparenta, eller tom fullständigt genomskinliga, kring sina interna rutiner i de frågor som invånarna inte sällan ifrågasätter prioriteringen för?
Ett exempel kan vara i vilken ordning gator prioriteras för snöröjning.

Svar:
Det borde naturligtvis vara möjligt att publicera den prioritering du nämner.
Utan att vara expert på området tycker jag dels att det är rimligt att medborgarna kan se grunderna för prioriteringen och också värdera den faktiska avvägningen mellan olika gator/områden. Det är först då det finns möjlighet att i praktiken föra en öppen och demokratisk debatt om prioriteringen.

Sedan misstänker jag att den rangordning/prioritering som är den normala ibland förbigås därför att omständigheterna inte är normala. En sådan flexibilitet måste ju finnas i ett system och kan naturligtvis inte alltid publiceras.

I vårt valprogram (se länk nedan) skrev vi följande när det gäller snöröjning - och mer allmänt om de fall där medborgarna förlorar tid på kommunala tillkortakommanden:

Det finns saker som bara ska fungera. Med rätta tycker vi att soporna ska hämtas, snön röjas, vaccinationerna i skolan ges vid behov och bussen gå på tid. För det mesta fungerar det. Men det finns ingen anledning att slå sig på bröstet. Varje gång kommunen misslyckas drabbar det dig som medborgare. Oavsett om det handlar om vaccinationer som bara lämnas med 4-timmarsköer, snöskottning som stänger inne dig när du är på väg till jobbet eller något annat så är det din tid och dina tillgångar som drabbas.

Alltför ofta har kommunen under den gångna mandatperioden valt det som är enklast för den egna apparaten. Men kommunen finns inte till för dess egen organisation. Kommunen finns till för att ge medborgarna en bra service.

Frågepanelen - utomhusaktiviteter i Strand

Fråga:
Hej
Vi bor i en fantastisk kommun med underbar natur och närhet till vatten. Jag önskar dock att kommunen även hängde med och utvecklades i den takt som ex Tyresö Strand följer. Tyresö Strand har gått från ett sommarhusboende till ett villaområde på bara några år. Det bor väldigt mycket barnfamiljer här ute och det är extremt många som har sina barn i antingen dagis eller skola i Tyresö. Trots detta ser jag väldigt lite möjligheter för aktivering för de barn som bor i detta område. Jag saknar:
-Isbana (Skulle vara perfekt att anlägga varje vinter för både fritidsbruk men även för skolorna Tyresö Skola och Strandskolan)
-Asfaltsbanor Tennis
-Friidrottsmöjligheter vid ngn av skolorna, enklare löparbana och ex längdhoppningsgrop
-Skateboardsramp
-Cykelhopp som idag finns byggt på egen hand bakom Strandskolan

Svar:
Jag håller med dig om mycket. Jag tror det är värdefullt med utomhusaktiviteter med ökad rörelse för barn/ungdomar (och vuxna) och att hur mycket av sådant det blir till viss del beror på hur mycket utbud av möjliga aktiviteter det finns.

Jag delar också uppfattningen att det behövs utrymme för spontanidrott i de olika kommundelarna.

Jag ska därför se till att våra ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden får dina förslag så att de kan jobba vidare med dem.
Det kommer naturligtvis att vara delvis en ekonomisk fråga - konkurrensen om pengar till investeringar är stor.

Spontant tycker jag dock att man borde kunna titta på isbanefrågan när det ska anläggas fotbollsplaner i Strandområdet (mellan Strand och TYresö skola). Idag används Bollmoravallens c-plan (den lilla) som skridskobana vintertid - en sådan lösning borde inte vara omöjlig i Strand.

På samma sätt borde det vara möjligt - och jag tror också skolorna uttryckt önskemål om det - att när man rustar området också underlätta friidrottsmöjligheterna.
Dessa två åtgärder borde vara fullt möjliga i närtid.

De andra åtgärderna kanske kräver mer av både plats, planering och pengar. Men någonstans måste man ju börja.

Frågepanelen - bidrag till Boulespel

Fråga:
Hej,

undrar om det finns möjlighet för en förening att söka "bidrag" för att träna boule på annan ort under vinterhalvåret, då kommunen inte kan erbjuda någonstans att träna boule.
Ex bidrag för att hyra planer av annan förening.

Svar:
Nej, det tror jag inte att det gör. Men mer exakta besked kring regelverket för kommunala bidrag tror jag att du kan få från utvecklingsförvaltningen på kommunen.

Jag tror det är bra för Tyresö att kunna erbjuda möjligheter till Boule (och andra idrotter) under stora delar av året. Därför har vi drivit på för ett utrymme (hall) för flera av de idrotter som inte ryms inom nuvarande utbud av lokaler.
Sent om sider verkar det som om majoriteten i kommunen försöker hitta en lösning. Det är bra om det blir verklighet.

Däremot känner jag mig mycket tveksam till bidrag för att vissa idrotter ska kunna få bidrag för att åka till andra kommuner när utbudet inte finns här.
Vi ska sträva efter ett brett utbud på hemmaplan - men kommer aldrig kunna täcka alla idrotter och i det läget kommer vi inte kunna subventionera alla de som inte får sina behov tillgodosedda på hemmaplan.

2011-02-02

Kommunen lägger bud på Tyresös kanske vackraste tomt

Igår beslöt kommunstyrelsens majoritet att lägga ett bud på Hällberga i Nyfors. Det är ett område som är kulturhistoriskt värdefullt, har en skyddsvärd samling ädelträn och är en del av en entré till naturreservatet Tyresta.

Och dessutom är det en av Tyresös vackraste tomter - med ro och sjöutsikt.

Under många år har denna tomt varit "semi-offentlig" eftersom den tillhört PUBs gamla personalförening och därmed hyrts ut till föreningar, fester och sammanslutningar.
Om tomten nu säljs privat finns det en uppenbar risk att denna tomt, istället för att öppnas upp för allmänheten, stängs igen.

Jag hoppas att så inte blir fallet.

Jag ser framför mig att kommunen kan kombinera en varsam exploatering (mindre hus i utkanterna av denna drygt 12 000 kvadratmeter stora tomt - för att få in en del av köpesumman) med stora ytor som görs än mer tillgängliga för allmänheten.

Beslutet att lägga ett bud på tomten fattades av en majoritet i kommunstyrelsen bestående av Socialdemokrater, Folkpartister och Miljöpartister (v var också för men de har ingen rösträtt i KS).

Tyvärr kom kommunen alltför sent in i processen eftersom de kontakter som tagits av den säljande föreningen med kommunen aldrig vidarebefordrats till kommunstyrelsen (eller annat politiskt organ). Om kommunstyrelsens ordförande fört fram de förfrågningar som han hade fått hade kommunen kunnat behandla frågan i tid och säkert köpt tomten till ett mer förmånligt pris.

Vi framförde igår hård kritik mot sättet som frågan hade hanterats av den moderata kommunledningen. Särskilt som man uppenbarligen inte haft majoritet för sin linje.

Politik
eXTReMe Tracker