2011-04-26

Kommunpropaganda - dina skattepengar används för att övertyga dig om kommunens förträfflighet med direkta felaktigheter

Idag har Tyresö kommun 9,5 sidor betald annonsplats i tidningen Mitt i Tyresö. Allt med det till synes objektiva målet att berätta vad du fick för dina skattepengar under 2010.

Men i själva verket har kommunen med denna bilaga närmat sig gränsen för vad som kan kallas propaganda. Låt mig peka på hur dina skattepengar används för att övertyga dig om att du är medborgare i den mest välskötta och fantastiska kommun.

Allra först dock - bilagan innehåller uppenbara fel som eftersom kommunen känner till det blir till rena lögner.
Ett sådant är när kommunen hävdar att det går 5,1 barn per årsanställd i förskolan (sidan 7 i bilagan) 2010. I själva verket går det 5,9 barn per årsanställd. Det framgår både av den av kommunen till skolverket inlämnade statistiken och av kommunens eget bokslut(sid 31).
Nu kommer kommunens försvarare att säga att siffran som publiceras i kommunbilagan i slutet av april 2011 är den som ingår i Kommunens kvalitet i korthet och som refererar till 2009 års statistik. Det är riktigt men den var ifrågasatt redan då den kom och förutom att vara tveksam också bara avser den kommunalt drivna förskolan (inte de av kommunen finansierade privata förskolorna).
Varför väljer kommunen att publicera den mer än 1,5 år efter det att den samlades in - och där det finns nyare statistik som visar på helt motsatt resultat?

Det är att direkt vilseleda medborgare med deras egna skattemedel.

Därtill kommer en rad andra uppseendeväckande faktorer som förstärker intrycket av propaganda-blad:

* Kommunen redovisar 12 faktorer från kommunens kvalitet i korthet. I alla dessa tolv är Tyresö kommun bättre än genomsnittet (i flertalet avsevärt bättre). Läser man hela undersökningen så ser man att Tyresö ligger klart över snittet i 22 studerade faktorer, i stort sett på snittet i 8 faktorer och klart under snittet i 7 faktorer. Alltså i mycket en bra kommun att leva och bo i (som de flesta av oss tycker) men med klara förbättringsområden inom exempelvis skola, förskola och miljö. Detta förtigs helt i informationen/propagandan från kommunen.

* Därtill kommer alla andra mer eller mindre skönmålande bilder. Klimatarbetet har tagit "flera viktiga steg", kommunen arbetar utifrån "ett starkt medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot Tyresöborna", "kommunen har en bra arbetsgivarpolitik" är bara några skrivningar där verkligheten förskönas.

* Och i de fall där det inte går att dölja uppenbara problem som att skolresultaten sjunker eller att försörjningsstödet ökar så ska alla inbringas i den lugna övertygelsen att allt redan är taget hand om. Så får vi reda på att "flera olika insatser görs för att utveckla pedagogiken och öka stödet till eleverna" (fast lärartätheten ligger fortsatt lågt under detta år). Eller att "flera samverkansprojekt syftar till att få fler i jobb" - fast arbetslösheten ligger fortsatt högt och bidragsberoendet fortsatt att öka även efter att dessa insatser sjösatts.

Det faktum att delar av kommunen väljer att använda skattepengar till förskönande bild av vår verksamhet innebär naturligtvis inte att det inte finns storverk att berätta om i våra verksamheter och bland vår personal.
Därför är det kul att läsa om el-elevernas ljusa framtidsutsikter, miljöchefens konkreta arbete med miljöfrågan eller hur skattepengarna fördelas. Att det är kul innebär dock inte nödvändigtvis att kommunen ska använda skattepengar på att skriva om det. I själva verket är det nyheter som man borde kunna sälja in redaktionellt. Ska man prioritera skola och omsorg måste man välja bort att använda skattepengar till att köpa in redaktionell text.

Annonsbilagans själva syfte sägs vara att inbjuda till dialog om hur vi kan förbättra kommunens kvalitet. Den som läser kommunens bilaga kommer naturligtvis inte tycka att det finns mycket att föra dialog om (eftersom allt redan är bra) och det får man väl anta vara syftet?

Med jämna mellanrum hör jag i kommunen (i slutna sammanhang - från kommunpolitiker och i enstaka fall också från vissa tjänstemän) resonemang om att kommunen ska bemöta en alltför negativ medial bild i andra media i allmänhet och Mitt i Tyresö i synnerhet.
Känner principiellt stor tveksamhet till om det är kommunens uppgift att med skattemedel korrigera den fria pressens bild av kommunens verksamhet.
Det gör man i andra typer av länder...

2011-04-06

Tyresö 2030

Tyresös ledande kommunpolitiker (majoritet och opposition) är just nu på överläggning för att planera de kommande årens verksamhet.
Först ut var att fundera på hur vi vill att Tyresö ska se ut 2030. Den vision som vi socialdemokrater (och till största delen också Miljöpartiet) såg framför oss såg ut så här:

Tyresö – den lilla staden med den stora medborgarandan

Tyresö är en kommun där man vill bo och leva i. Närhet till storstad, natur och arbetsmarknad lockar.

Mer än annat är Tyresö en kommun för barn och ungdomar. Kunskapsambitionerna präglar arbetet från förskola till högre utbildning. Genom ett individualiserat stöd klarar alla elever grundskolans kunskapsmål och flertalet ungdomar väljer att studera vidare till högskola och universitet. Inget barn växer upp i fattigdom eller far illa. Genom fler i arbete, ett livslångt lärande och en politik för mindre klyftor håller Tyresö ihop.

De som vill bo i Tyresö har möjlighet till det genom en mångfald av boendeformer. Bostadsbyggandet tar sin utgångspunkt i höga miljökrav där närheten till naturen och friskt vatten värnas. Att resa kollektivt är enkelt. Tvärförbindelser gör pendling på Södertörn enkelt och in till stan tar det max 30 minuter. Vi är en klimatneutral Fairtrade kommun.

Tyresö är en attraktiv plats att leva i. Här möts människor i kultur, föreningar, entreprenörskap och stadsmiljö. Centrum är fritt från bilar men fullt av liv.

Kvaliteten i välfärden är hög. Tillgång till utbildning och omsorg begränsas inte av ekonomiska förutsättningar eller var man bor. Sjukvården är mitt i byn – ett exempel är närakuten. Människor i samverkan och social ekonomi, snarare än kortsiktiga ekonomiska vinstintressen, är en betydande del av välfärden.

Genom ett brett utbud av kommersiell och offentlig service samt föreningsliv är Tyresö den lilla staden med den stora medborgarandan.
© S/Mp

Vad tycker du? Vad är ett bra Tyresö i ditt perspektiv? kommentera eller maila till martin.nilsson@tyreso.se

Återkommer med fler rapporter under de närmsta dagarna...

Politik
eXTReMe Tracker