2010-11-10

Frågepanelen Förskoleklass, fritids och personalen i skolan

Två (ganska långa) frågor om villkoren för förskoleklass, fritids samt styrningen av Barn- och utbildningsverksamheten och personalens möjlighet att göra sina röster hörda. Se hela frågorna här (rubriker Fabrik=... samt utbildade lärare?).

Svar
1. Hej Anna

Jag vet att en del mål har satts upp för förskoleklassen och att förvaltningen har en del ambitioner för fritidshemmen. Samtidigt är det min bestämda bedömning att det i den budget som fullmäktige ska fatta beslut om nästa vecka så finns det inga reella förutsättningar att stärka någon av dessa verksamheter.

Vi lägger därför in en satsning i vårt alternativ på att höja personaltätheten - den är säkert ändå för liten - men ett steg på väg åt rätt håll.

När det gäller redovisningen delar jag i allt väsentligt din beskrivning. Det borde bli tydligare särredovisning.

Samma sak när det gäller beredskapen att lyssna på personalen. Jag upplever det nog i stor grad som du att man skapat en centralstyrd organisation där de anställdas synpunkter sällan når upp till beslutsfattare. Det påstås vara ett decentraliserat system men är i praktiken ofta mer centralstyrt än den politiska majoriteten vill medge.

Vi kommer ta initiativ för att kommunen bättre ska samla in pedagogernas synpunkter - inte minst på förutsättningarna för sitt pedagogiska arbete.

2. Hej Anonym

När den förra medarbetarenkäten gjordes fick vi med näbbar och klor kämpa för att få upp den till redovisning i nämnder och kommunstyrelsen. Så känslig var resultatet. Inte minst på Barn- och Utbildningsnämndens område - där resultaten var direkt dåliga.
Nu har man initierat åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och vi får se om det ger märkbara effekter i årets undersökning. Om inte så finns det anledning att kräva ett annat arbetssätt efter denna.

När det gäller förutsättningarna för det pedagogiska arbetet så är det ju en fråga som bara marginellt berörs i medarbetarenkäten. Det är också därför jag i svaret till Anna alldeles nyss sa att jag tänker försöka ta initiativ till olika sätt att fånga upp personalens synpunkter.

Vänliga hälsningar

Martin Nilsson

No comments:

Politik
eXTReMe Tracker